ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА

AMATEUR DRAMA FESTIVAL OF MACEDONIA
тел.: 070 / 62 17 26
тел./факс: 032 / 272 – 964
e-mail: 
www.dafkocani.com

                                                     П Р И Ј А В А
ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗБОРОТ НА ПРЕТСТАВИ ЗА
56-то ИЗДАНИЕ НА ДАФ НА МАКЕДОНИЈА–КОЧАНИ 2019

Податоци за аматерскиот театар, драмско студио/секција . . . :

 Назив на театарот:
______________________________________________________________________,

 Адреса, ул. ____________________________________________________________,

 телефон _________________ , факс:_______________, мобилен:_____________ ,
 e-mail: _____________________________________,

 Го пријавуваме драмскиот проект:

 Наслов на проектот:
________________________________________________________________,
 Автор на драмскиот проект:
________________________________________________________________,
 Режисер на претставата:
________________________________________________________________,

 Број на членови на ансамблот ( до 16 актери/учесници):

 женски_____________, машки ___________, вкупно ___________,

 време траење на претставата: _______________,

 можен датум за премиера: _____________,
Пријавата доставете ја на адреса на фестивалот, или на e-mail, или пак на факсот, најдоцна до 10. април 2019.

Со пополнувањето и доставувањето на пријавата го потврдувате Вашето учество и ги прифаќате правилата на ДАФ на Македонија-Кочани 2019 кој е закажан за 27.мај – 01.јуни 2019 година.

Потпис на овластено лице/
Водител на проектот,
МП __________________,
_____________________________
Драмски Аматерски Фестивал – Кочани
ул. „Кеј на револуцијата“ бб, 2300 Кочани (Центар за култура „Бели мугри“-Кочани)
тел./факс: 033 / 272-964, мобилен: 070 / 621-726