СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани
 
Дарко СПАСОВ, претседател
Наталија ТЕОДОСИЕВА, член
Благој ВЕСЕЛИНОВ, член
Аспарух МИХАИЛОВ, член
Илија СТЕФАНОВСКИ, член
Кристина АТАНАСОВА АРСОВА, член
Перо ДАНИЛОВСКИ, член
Едмонд СОТИР, член
Милорад АНГЕЛОВ, член
Александра Сандева Димитрова, ликовен уметник, ,
Димче НИКОЛОВСКИ, член
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ, член
Марија ЛАЗАРОВА, член
Благој ПЕНОВ, член
 
Управен одбор
Дарко СПАСОВ, претседател
Наталија ТЕОДОСИЕВА, член
Благој ВЕСЕЛИНОВ, член
Димче НИКОЛОВСКИ, член
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ, член
Извршен директор
Благој ПЕНОВ

 
Избор на претстави:
Горан ДОДЕВСКИ, драмски актер
Оценувачка комисија:
Перо ДАНИЛОВСКИ, режисер
Дени СТОЈАНОВ, драмски актер
Александар ДИМИТРОВ, професор по македонски јазик
Водител на разговорите:
Магдалена РИЗОВА Черних, драмски актер
Дизајн:
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ
Координатор на настани:
Димче НИКОЛОВСКИ/Горан Петровски -Гоше

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

Дарко СПАСОВ, претседател
Наталија ТЕОДОСИЕВА, член
Благој ВЕСЕЛИНОВ, член
Аспарух МИХАИЛОВ, член
Илија СТЕФАНОВСКИ, член
Кристина АТАНАСОВА АРСОВА, член
Перо ДАНИЛОВСКИ, член
Едмонд СОТИР, член
Милорад АНГЕЛОВ, член
Александра ДИМИТРОВА, член
Марин-Маки СТОЈАНОВ, член
Димче НИКОЛОВСКИ, член
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ, член
Марија ЛАЗАРОВА, член
Благој ПЕНОВ, член

Управен одбор
Дарко СПАСОВ, претседател
Наталија ТЕОДОСИЕВА, член
Благој ВЕСЕЛИНОВ, член
Димче НИКОЛОВСКИ, член
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ, член
Извршен директор
Благој ПЕНОВ

 
Избор на претстави:
Јасмина БИЛАЛОВИЌ, драмски актер
Оценувачка комисија:
Борис ЧОРЕВСКИ, драмски актер
Несрин ТАИР, драмски актер
Катерина СОКОЛОВА, ликовен уметник
Водител на разговорите:
КристинаАтанасова АРСОВА , драмски актер
Дизајн:
Аспарух МИХАИЛОВ
Фотографија:
Стефан ЃОРГИЕВСКИ
Координатор на настани:
Петровски ГОРАН-Гоше  

 

СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани

М-р Дарко СПАСОВ, претседател
М-р Диме АТАНАСОВ, член
Аспарух МИХАИЛОВ, член
Илија СТЕФАНОВСКИ, член
Кристина АТАНАСОВА-АРСОВА, член
Петар АРСОВСКИ, член
Емил РУБЕН, член
Горјан АЛЕКСОВСКИ, член
Лазар ТОДОРОВ, член
М-р Александра ДИМИТРОВА, член
Тодор МАНЕВ, член
Трајче ЃОРГИЕВ, член
Марин-Маки СТОЈАНОВ, член
Коце СТОЈМЕНОВ, член
М-р Димче НИКОЛОВСКИ, член
Сергеј СВЕТОЗАРЕВ, член
Благој ПЕНОВ, член

Управен одбор
М-р Дарко СПАСОВ, претседател
Трајче ЃОРГИЕВ, член
М-Р Александра Сандева-Димитрова, член
Аспарух МИХАИЛОВ, член
Лазар ТОДОРОВ, член
Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Избор на претстави:

Јасмина БИЛАЛОВИЌ, драмски актер
Оценувачка комисија:
Наталија ТЕОДОСИЕВА, драмски актер
Билјана КРАЈЧЕВСКА, драматург
Горан СТОЈАНОВСКИ, драмски актер
Водител на разговорите:
Тодор КУЗМАНОВ, новинар, драмски актер
Дизајн:
Аспарух МИХАИЛОВ
Фотографија:
Иван ИЛИЕВ, новинар
Координатор на настани:
М-р Димче НИКОЛОВСКИ
СОБРАНИЕ на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија – Кочани
Емил Рубен, драмски уметник,
Диме Атанасовски, дипломиран музичар,
Звездана Ангеловска, драмски уметник,
Илија Стефановски, новинар,
Кристина Атанасова-Арсова, драмски уметник,
Петар Арсовски, драмски уметник,
Горјан Алексовски, дипломиран професор,
Лазар Тодоров, дипломиран економист,
Александра Сандева-Димитрова, ликовен уметник,
Тодор Манев, дипломиран архитект,
Трајче Ѓоргиев, драмски уметник,
Влатко Димитровски, дипломиран графичар,
Дарко Спасов, драматург,
Коце Стојменов, дипл. професрор,

Благој Пенов, дипл. професор.

Управен одбор
Звездана Ангеловска , претседател
Трајче Ѓоргиев, член
Кристина Атанасова-Арсова, член
Коце Стојменов, член
Лазар Тодоров, член
Извршен директор
Благој ПЕНОВ

Избор на претстави:
Дарко Спасов, драматург

Оценувачка комисија:
Димче Николовски, режисер
Андреја Голуб, драмски актер
Венцо Димитровски, сценограф-куклар, ликовен уметник
Водител на разговорите:
Јасмина Билаловиќ, драмски актер