Здружение Драмски Аматерски Фестивална Македонија – Кочани, тел.: 033/272-964; моб. 070/621-726

До
А р х и в а
ДАФ на Македонија-Кочани

Предмет: ПОКАНА ЗА СЕДНИЦА

П о ч и т у в а н и,
Врз основа на Закон за Здруженија и фондации (Сл. весник на Република Македонија, број 52, од 16.04.2010) и член 16 од Статут на Здружение Драмски Аматерски Фестивал на Македонија-Кочани закажувам седница на СОБРАНИЕТО на ДАФ на Македонија-Кочани за 02.март 2019 година (САБОТА) со следниов предлог:

Дневен ред
1. Усвојување на Записник од претходната седница на Собранието (17.02.2018);
2. Годишен извештај за работата на ДАФ-Кочани со Извештај за паричното работење во 2018 година;
3. Одлука за усвојување на Годишна сметка на ДАФ-Кочани 2018;
4. Избор/реизбор на Собрание, Управни и извршни тела на ДАФ на Македонија-Кочани;
5. Именување на изборник/селектор за ДАФ-2019;
6. Информација за поднесени Годишни Проекти / Програма за работа во 2019 година до Министерство за култура, Градоначалник на Кочани и Собрание на Општина Кочани;
7. Тековни прашања.

Седницата ќе се одржи во просториите на Национална установа Центар за култура „Бели мугри“-Кочани со почеток во 12:00 часот. Замолуваме за присуство на седницта за што најучтиво благодариме.

25. февруари 2019 год. Собрание на ДАФ на Македонија
К о ч а н и Дарко СПАСОВ, претседател

Број 0201-01
25.феврурари 2019
Кочани