П Р И Ј А В А ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗБОРОТ НА ПРЕТСТАВИ ЗА 53-то ИЗДАНИЕ НА ДАФ НА МАКЕДОНИЈА–КОЧАНИ 2017

ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА
AMATEUR DRAMA FESTIVAL OF MACEDONIA
e-mail: 
www.dafkocani.com

Податоци за аматерскиот театар, драмско студио/секција . . .

 Назив на театарот: ____________________________________________,

 Адреса, ул.: ____________________________________________________,

 тел. ________________, факс:_____________, мобилен:_____________ ,

 e-mail: __________________________________,

 Го пријавуваме драмскиот проект:

 Наслов на проектот:
_____________________________________________________________,

 Автор на драмскиот проект:
_____________________________________________________________,

 Режисер на претставата:
_____________________________________________________________,

 Број на членови на ансамблот ( до 16 актери/учесника):

 женски_____________, машки ___________, вкупно ___________,

 време траење на претставата: _______________,

 можен датум за премиера: ________________,
Пријавата доставете ја на адреса на фестивалот, или на e-mail, или пак на факсот, најдоцна до 10. април 2017. Со пополнувањето и доставувањето на пријавата го потврдувате Вашето учество и ги прифаќате правилата на ДАФ на Македонија-Кочани 2017 кој е закажан за 29. мај–03. јуни 2017 година.
Потпис на овластено лице/
Водител на проектот,
МП _________________________,
_______________________

Драмски Аматерски Фестивал – Кочани
ул. „Кеј на револуцијата“ број: 9, 2300 Кочани
тел./факс: 033 / 272-964, мобилен: 070 / 621-726