П  Р  И  Ј  А  В  А

ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗБОРОТ НА ПРЕТСТАВИ ЗА

49-иот  ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА–КОЧАНИ 2013

 

Податоци за аматерскиот театар, драмско студио/секција…:

 

Назив на театарот:

__________________________________________________________________,

 

Адреса, ул. _______________________________________________________,

 

–  телефон:  ____________, факс: ____________, мобилен: _____________-,

e-mail: _____________________________________,

 

Го пријавуваме драмскиот проект:

 

–  Наслов:

________________________________________________________________,

–  Автор:

________________________________________________________________,

–  Режисер:

________________________________________________________________,

 

Број на членови на ансамблот ( ДО 10 АКТЕРИ/УЧЕСНИЦИ):

 

ü  женски_____________, машки ___________, вкупно ___________,

 

§  време траење на претставата:  _______________,

 

§  можен датум за премиера:   _____________,

 

Пријавата доставете ја на адреса на фестивалот, или на e-mail, или пак на факсот, најдоцна до 25.03.2013, а ЦД записот до 15.04.2013 година.

Со доставувањето на пријавата го потврдувате Вашето учество и ги прифаќате правилата за избор на претстави на 49. ДАФ на Македонија-Кочани 2013 кој е закажан за 27. мај- 01. јуни 2013 година.

 

Водител на проектот, _______________________,

Потпис на овластено лице/ _______________________,