ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА (AMATEUR DRAMA FESTIVAL OF MACEDONIA)…

тел.: 070 / 62 17 26
тел./факс: 032 / 272 – 964
e-mail: 
www.dafkocani.com

П Р И Ј А В А ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗБОРОТ НА ПРЕТСТАВИ ЗА 55-то ИЗДАНИЕ НА ДАФ НА МАКЕДОНИЈА–КОЧАНИ 2018

Податоци за аматерскиот театар, драмско студио/секција . . . :

 Назив на театарот:
______________________________________________________________________,

 Адреса, ул. ____________________________________________________________,

 телефон _________________ , факс:_______________, мобилен:_____________ ,

 e-mail: _____________________________________,

 Го пријавуваме драмскиот проект:

 Наслов на проектот:
________________________________________________________________,
 Автор на драмскиот проект:
________________________________________________________________,
 Режисер на претставата:
________________________________________________________________,

 Број на членови на ансамблот ( до 16-сет актери/од странство 10-сет):

 женски_____________, машки ___________, вкупно ___________,

 време траење на претставата: _______________,

 можен датум за премиера: _____________,
Пријавата доставете ја на адреса на фестивалот, или на e-mail, или пак на факсот, најдоцна до 10. април 2018. Со пополнувањето и доставувањето на пријавата го потврдувате Вашето учество и ги прифаќате правилата на ДАФ на Македонија-Кочани 2018 кој е закажан 28. Мај-02.јуни 2018 година. Потпис на овластено лице/ Водител на проектот,

МП _______________________________,
_____________________________

Драмски Аматерски Фестивал – Кочани
ул. „Кеј на револуцијата“ бб, 2300 Кочани (Центар за култура „Бели мугри“-Кочани)