ПРИЈАВА  ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗБОРОТ НА ПРЕТСТАВИ ЗА 50-иот ДРАМСКИ АМАТЕРСКИ ФЕСТИВАЛ НА МАКЕДОНИЈА–КОЧАНИ 2014.
Податоци за аматерскиот театар, драмско студио/секција…

 

Назив на театарот:

Адреса:

телефон:  ______________ , факс: ______________, мобилен: _______________,
e-mail: _____________________________________,

– Го пријавуваме драмскиот проект:

– Наслов на проектот:

– Автор на текстот:

– Режисер на претставата:

– Број на членови на ансамблот ( до 16 актери/учесника):

– Женски_____________, машки ___________, вкупно ___________,

– Време траење на претставата: _______________,

– Можен датум за премиера: _____________,

Пријавата доставете ја на адреса на фестивалот, или на e-mail, или пак на факсот.

Со пополнувањето и доставувањето на пријавата го потврдувате Вашето учество и ги прифаќате правилата на ДАФ на Македонија-Кочани 2014 кој е закажан за 26.–31. мај 2014 година.

 

Потпис на овластено лице

 

Водител на проектот,

МП _______________________________,